Assistanshundsverksamheten

Hundhjälpens assistanshundsverksamhet erbjuder;

 • försäljning av färdigutbildade assistanshundar*

 • försäljning av grundutbildade assistanshundar**

 • fodervärdshundar – gör en insats för samhället.

*färdigutbildad assistanshund: grundutbildad i alla obligatoriska samt utbildad i specifika moment beroende på typ av assistanshund (ex. diabetes, epilepsi osv.) av professionell instruktör. Hunden samtränas sedan med sin nya förare/familj.
**grundutbildad assistanshund: grundutbildad hund i alla obligatoriska moment av professionell instruktör. Hundens förare instrueras i hur denne sedan fortsätter med de specifika momenten.

Hundhjälpen i Uppland utbildade ekipage

TYPER AV ASSISTANSHUNDAR

En Assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare med någon typ av funktionsnedsättning. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning föraren har kommer hundens arbetsuppgifter att variera.

 • En servicehund hjälper dig som har ett rörelsehinder. Hunden kan till exempel öppna dörrar, plocka upp tappade föremål eller dra en rullstol. En servicehund kan tränas till att göra många olika uppgifter.

 • En alarmerande servicehund kan hjälpa dig som har diabetes eller epilepsi. Hunden kan varna i förväg för förändringar i blodsockernivån hos dig som har diabetes. För dig som har epilepsi kan hunden hämta hjälp om du får ett anfall. Hunden kan också finnas nära och stödja dig. Ibland kan hunden också varna inför ett anfall.

 • En signalhund hjälper dig som har en hörselnedsättning att märka när till exempel telefonen ringer, när det knackar på dörren eller brandlarmet går.

 • En psykisk hälsahund kan ge lugn och trygghet till dig som har till exempel autism eller någon form av psykisk ohälsa, som posttraumatiskt stressyndrom eller social ångest. Den kan också underlätta för dig att göra olika aktiviteter, till exempel gå och handla.

 • En ledarhund tränas till att hjälpa dig som har en synnedsättning eller är blind att ta dig fram.

TYPER AV ASSISTANSHUNDAR

Förutom sina vanliga arbetsuppgifter är assistanshunden sin förares bästa vän och bidrar med en rad andra positiva effekter som att öka sin förares självförtroende och känsla av välmående genom att ge stöd och motivation.

Vanliga frågor med svar om assistanshundar

Det är Svenska Brukshundsklubben (SBK) som har Regeringens uppdrag för kvalitetssäkring av assistanshundar och assistanshundsinstruktörer/tränare idag.  Vi är certifierade av SBK och följer deras regler för hundar och ekipage. Gå gärna in på SBKs sidor och läs mer om assistanshunden
http://www.brukshundklubben.se/assistanshund/

Assistanshundar för personer med psykisk ohälsa, psykisk hälsahund som de kallas, har väldigt olika uppgifter beroende på förarens behov. Ofta är dessa hundars främsta uppgift att vara ett stöd, trygghet och motivation i olika situationer. Syftet med en Assistanshund är i grunden att öka en persons livskvalité, sen kan det i praktiken se väldigt olika ut utefter varje förares behov och livssituation. Exempel på en psykisk hälsahunds uppgifter; vara sällskap och motivera till fler sociala kontakter, skapa rutiner (Tex väckning på morgonen, påminna om medicin eller mat-läggtid, promenader mm), bidra till ökad fysisk aktivitet etc. För att få godkänt att ha en assistanshund idag krävs ett läkarintyg där det framgår att man har en stadigvarande funktionsnedsättning eller en diagnos.

Epilepsihunden kan utbildas på två olika sätt. Den kan antingen larma inför ett anfall eller så kan de larma vid ett anfall och då t ex larma till annan person och ligga nära personen. En epilepsihund är också utbildad i de vardagslydnadsmoment som är obligatoriska för alla typer av Assistanshundar.

Diabeteshundar tränas att markera till sin förare när denna har lågt och/eller högt blodsocker. Hunden tränas på doftprover från föraren. Ytterligare vanliga uppgifter brukar vara att t ex larma till annan person eller via tex alarmknapp, hämta medicinväska, något att äta/dricka etc. En diabeteshund är också grundutbildad i de vardagslydnadsmoment som är obligatoriska för alla typer av Assistanshundar.

Läs mer på 1177 för att lära dig mer om den ekonomiska biten.

Krav på personer som skall ha en assistanshund är att de tycker om hundar och kan sköta om en hund. Tidigare hundvana krävs inte. Ett läkarintyg krävs som bekräftar det aktuella funktionshindret/en.

Vi säljer ibland valpar. Det händer främst när kullarna blir stora. En sådan valpköpare är då ute efter en helt vanlig hund. Man kan aldrig veta om en valp är lämplig eller inte att bli assistanshund. Det visar sig först när hunden har genomgått alla de prov och tester som är obligatoriska för att hunden skall godkännas att genomgå assistanshundsutbildning. Dessa tester och prov görs när hunden är drygt ett år. Vi säljer inte valp om önskan eller behov finns för en assistanshund.
Det finns aktörer på marknaden idag som säljer valpar för ändamålet att bli assistanshund. Det finns ALDRIG en garanti att en valp kommer godkännas och det har inte med lydnad att göra, utan främst hundens genetiska anlag.

Vi har inte möjlighet att utbilda privata ekipage utan färdigutbildar våra egna hundar. Alla hundar som skall godkännas att få utbildas till assistanshund behöver genomgå samma tester och prov. Du behöver anlita en certifierad instruktör för att kunna utbilda din hund. Hos SBK/Assistanshund, som har regeringens uppdrag för kvalitetssäkring av hundar och oss instruktörer finns en förteckning över certifierade instruktörer samt information om vad hunden behöver göra för tester och prov. Läs mer på deras hemsida https://www.brukshundklubben.se/assistanshund/om-assistanshund/

Det viktigast med alla typer av Assistanshundar är att de tycker om att samarbeta, inte har några rädslor och/eller aggressioner samt är trygga och säkra i alla olika typer av miljöer och situationer. Lämpliga individer kan finnas inom många raser, det är mer en fråga om individ än ras egentligen, men vissa raser har givetvis bättre förutsättningar.

Vi säljer grundutbildade- eller färdigutbildade assistanshundar. Om du önskar utbilda din egen hund hittar du information på  SBK:s hemsida: http://www.brukshundklubben.se/assistanshund/

Utbildningsvägar

Idag finns det tre vägar att gå mot att ha en certifierad Assistanshund; köpa färdigutbildad, grundutbildad eller utbilda sin egen hund. Vilket alternativ man väljer kan bero på faktorer som;

 • grad av funktionsnedsättning, att utbilda en hund är ett krävande projekt och det gäller att föraren känner att hen orkar detta.

 • tidigare erfarenhet av att träna hund, om man har lång hundträningsvana sedan tidigare kommer givetvis vägen gå enklare än om man aldrig tidigare ägt eller framför allt tränat en hund.

Färdigutbildad- och Grundutbildad hund

Hundhjälpen jobbar utifrån en helhetslösning där vi har uppfödning av hundar som speciellt valts ut att passa just för att arbeta som Assistanshundar. Hundarna bor sitt första levnadsår hos en fodervärd och först vid ett års ålder börjar vi testa dem för att bedöma deras lämplighet. En lämplig assistanshund är en frisk individ med stort intresse av att samarbete med människor, den har inga rädslor eller aggressioner och är bekväm med att vistas i olika typer av miljöer och med olika typer av människor.

För oss är rätt egenskaper en fråga om både etik samt kvalité, vi levererar endast hundar där vi känner oss helt trygga med att den kommer fungera i den miljö den ska arbeta i. En Assistanshund utsätts för många hårda belastningar och måste ha rätt förutsättningar från början. Hundar med de egenskaper vi söker är inget som ”växer på träd” och av den anledningen har vi liksom de flesta andra aktörer i Sverige och utomlands egen avel som specifikt har som målsättning att leda till lämpliga Assistanshundar.

Titta gärna på sidan Utbildade ekipage för att läsa om hur våra assistanshundar underlättar och förgyller deras förares liv.

Hundhjälpen Uppland Assistanshund

När du köper en Assistanshund från oss på Hundhjälpen kommer den att vara;

 • veterinärbesiktad och friröntgad

 • mentaltestad (BPH) samt godkänt lämplighetstest av SBK

 • genomgått en gedigen grundutbildning samt specialdresserats enligt förarens behov och önskemål

 • personlighetsmatchats med föraren för att passa in i just hens vardag

 • miljötestad vid ett flertal tillfällen med godkänt resultat

 • efter köp ingår en period av samträning där vi jobbar med att ”föra över” all hundens träning till sin nya förare

Vi har olika priser beroende på typ av assistanshund, vilket avspeglar utbildningens längd för hunden.
En
färdigutbildad Psykisk hälsahund från kostar ca 239 000.
En färdigutbildad Servicehund och Signalhund kostar ca 249 000.
En färdigutbildad Alarmerande hund kostar 259 000.
Samtliga priser inkluderar 25% moms.

I priset ingår avelsarbete & uppfödning, hälso- och mentaltester enligt SBK:s regler, grundläggande utrustning, grundutbildning hund enligt måldokument med obligatoriska moment samt träning i specialmoment för typ av assistanshund, samträning med ny ägare samt uppföljning, ca 30 timmar.
En färdigutbildad hund är utbildad i och behärskar samtliga moment den ska utföra som Assistanshund åt sin nya förare.
Reseersättning samt kostnad för eventuell logi under samträningen tillkommer.

En grundutbildad hund från oss kostar ca 199 000:- (inkl. 25% moms). I priset ingår avel & uppfödning, hälso- och mentaltester enligt SBK:s regler, grundläggande utrustning, grundutbildning hund enligt måldokument med obligatoriska moment för assistanshund, samträning med ny ägare samt uppföljning, ca 20 timmar. En grundutbildad hund är utbildad i endast obligatoriska moment för Assistanshund, den nya föraren utbildar med hjälp av handledning hunden i de specifika moment den ska utföra som Assistanshund samt fortsätter träning av grundmomenten, d v s en större del av träningstiden åligger föraren än med en färdigutbildad hund.
Reseersättning samt kostnad för eventuell logi under samträningen tillkommer. 

Skulle du vilja köpa en färdig- eller grundutbildad hund från oss startar processen med att vi träffas så att vi får lära oss exakt om dina behov samt livsstil och därmed den typ av egenskaper som en hund till dig skall ha. Vi träffas vid två tillfällen, den andra gången hemma hos dig. Första träffen, om den äger rum hos hos är kostnadsfri. Hembesöket kostar 1500:-/timme inkl moms, restid 400:-/timme inkl.  moms och milersättning 33:-/mil inkl. moms. Vi är alltid två stycken med på dessa träffar, av kvalitetsskäl. Mötena ligger till grund för den senare matchningen av hund, vilket är det viktigaste arbetet för att välja rätt typ av hund till varje person.

Kontakta oss på info@assistanshund.nu

Varför kostar en Assistanshund så mycket?

Det ställs väldigt höga krav på en assistanshund generellt, vilket bl.a innebär att den behöver vara okej med/i alla typer av miljöer, ha en positiv förväntan på människor och andra djur men utan att visa stor entusiasm. Assistanshunden behöver också vara orädd och helt utan ilska. Detta handlar framförallt om egenskaper och inte om lydnad. Träning och lydnad tillkommer och något som de ”rätta” hundarna får senare. För att få fram hudar med de nödvändiga egenskaperna lägger vi mycket stor vikt, möda och tid på vårt avelsarbete. Vi behöver helt enkelt få fram hundar med de rätta genetiska förutsättningarna.
Valparna föds hemma hos någon av oss men när de är åtta veckor gamla flyttar de hem till en fodervärd. Eftersom en assistanshund skall bo och leva i ett hem tycker vi att det är viktigt att de från början får leva hemma och även tidigt präglas på människan, istället för att bo i ett hundstall/kennel. Vi väljer fodervärdar med omsorg, håller fodervärdsträffar och stöttar fodervärdarna med den hjälp de behöver under den tid som hunden bor hos dem.

När hunden är ca ett år påbörjas alla de tester som varje hund behöver klara för att bli godkänd för att utbildas till assistanshund. Totalt innebär det ca tre veterinärbesiktningar, två veterinärbesök för vaccinationer och tre mentala test.

När hunden sedan blivit godkänd att utbildas sker det vi kallar för matchning. Det innebär att utifrån hundens egenskaper matcha den till rätt person, utifrån personens individuella behov och levnadssätt. När vi matchat reser vi med hunden till den person vi matchat till och där hunden får vistas en kortare tid för att vi skall vara säkra på att ”personkemin” stämmer. Därefter kastreras hunden och har en konvalescens på ca tre veckor efteråt.

Först därefter är det dags för hunden att påbörja sin utbildning. Det är alltid en dressör som utbildar hunden och under handledning av en klass 2 certifierad instruktör. Varje hund får en generell utbildning enligt SBKs krav på vad varje hund skall kunna. Dessutom utbildas hunden i de speciella moment som just denna hund behöver kunna för sin tilltänkta förare. Sista utbildningsskedet görs slutligen tillsammans med personen som skall ha hunden. Då skall alla färdigheter överföras från dressör till personen. Slutligen är det examination. Det görs av från SBK certifierade bedömare och vi är alltid med för stöd och hjälp till ekipaget.

Ekonomi

I dagsläget subventioneras inte assistanshunden av det allmänna eller bekostas till fullo via skattsedeln. En utredning angående ekonomiskt bidrag för assistanshund, på uppdrag av regeringen pågår.

Läs mer om försäkringskassan, bidrag, fonder osv;
1177 
SBK

För kontakt info@assistanshund.nu

Besök också gärna Hundhjälpens Facebook sida om Assistanshundar.